Obsah

Možnosti podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v systému školství ČR

Typ: ostatní
Zdroj: pexels.com Článek je komplexním průvodcem možností podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v českém školství.

Článek je komplexním průvodcem možností podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v českém školství. Věnuje se celému vzdělávacímu cyklu, tedy od mateřské školy po školy střední v pětistupňovém systému podpůrných opatření. Závěrem text věnuje základnímu legislativnímu rámci pro vzdělávání dětí, žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem.  

Jazyková podpora a další podpora (dle §20 a §16 ŠZ) 
Mateřská škola 

Bezplatná jazyková příprava se týká dětí v povinném předškolním vzdělávání. Do skupin pro jazykovou přípravu (rozsah 60 minut týdně) může škola zařadit i děti s českým státním občanstvím a děti mladší s nedostatečnou znalostí češtiny.  Parametry jsou popsány ve vyhlášce č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Základní a střední škola  

Žáci cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v ČR ve školním roce 2021/2022 nejdéle 12 měsíců (ve školním roce 2021/2022 nejdéle 24 měsíců) mají nárok na bezplatnou jazykovou přípravu v určené škole v rozsahu 100-200 hodin dle § 20 ŠZ. Parametry jsou popsány ve vyhlášce Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Do skupin pro jazykovou přípravu lze, pokud je to organizačně možné, zařazovat i žáky, na které se podpora primárně nevztahuje. Týká se to žáků s českým státním občanstvím a nedostatečnou znalostí češtiny, žáků, kteří již absolvovali 200 hodin jazykové přípravy, ale jejich znalost češtiny je stále nedostačující, případně žáků, kteří plní v ČR povinnou školní docházku déle než 24 (12) měsíců.   

Podrobnější informace k organizaci Jazykové přípravy podle §20 školského zákona naleznete zde.

 

Podpora v rámci inkluzivních podpůrných opatření 

Děti a žáci s nedostatečnou znalostí češtiny (a z odlišného kulturního prostředí, případně s jinými životními podmínkami) jsou považovány za děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vztahuje se na ně §16 ŠZ, potažmo vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Nárok na vyšetření v ŠPZ (PPP) mají děti a žáci od mateřské po vyšší střední odbornou školu konče.  

V pětistupňovém systému podpůrných opatření se jazykové podpory dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny týkají především opatření v druhém a třetím stupni podpory. V obou případech je nutné doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Návštěvu ŠPZ realizuje rodič či zákonný zástupce a vyšetření v ŠPZ může proběhnout pouze na základě žádosti rodiče či zákonného zástupce. 

  

Na co mají žáci nárok v rámci podpůrných opatření (PO)? 
Podpůrná opatření prvního stupně 

Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost a škola je poskytuje bez doporučení ŠPZ. Využívají se v případě, že žák je v osvojení češtiny jako druhého jazyka na úrovni 3 (orientačně B1 podle SERRJ), ale akademický jazyk potřebný pro úspěšné zvládání některých (např. odborných nebo naukových) předmětů mu stále činí potíže.  

Opatření v rámci 1. stupně obecně: 

Mateřská škola  

Důraz na podporu při běžné činnosti, názornost a komunikaci s rodiči  

  

Základní a střední škola 

Plán pedagogické podpory, pedagogická intervence, úpravy metod výuky a organizace vzdělávání, důraz na podporu jazykového rozvoje v rámci jednotlivých předmětů, vedení slovníků, zapojení výukových materiálů pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka do výuky  

Pedagogická intervence by měla být podle potřeby nejen na podporu školní přípravy, dovysvětlení a procvičování látky, ale i na podporu interpersonální komunikace, rozvoje sociálních vazeb a začlenění žáka do kolektivu třídy a školy, resp. školského zařízení, jakož i na otázky týkající se (dopadu) rozdílů mezi kulturními vzorci uplatňovanými v rodině a kultuře (resp. v kulturách etnických menšin) a ve většinové společnosti. 

  

Podpůrná opatření druhého stupně 

V rámci 2. stupně PO je charakter speciálních vzdělávacích potřeb ovlivněn zejména odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami žáka, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (žák je zpravidla na úrovni 2, orientačně A2 podle SERRJ) a dalšími specifiky, která k zajištění jeho vzdělávacích potřeb vyžadují individuální přístup; lze přistoupit k částečné úpravě obsahu vzdělávání spočívající v posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího (druhého).  

  

Opatření v rámci 2. stupně obecně

Mateřská škola  

Výuka češtiny jako cizího (druhého) jazyka 4x 15 minut za týden, nejvýše však 80 hodin  

Speciální pomůcky (například materiály na výuku češtiny jako druhého jazyka)  

  

Základní škola  

Výuka češtiny jako cizího (druhého) jazyka 3 hodiny za týden, nejvýše však 120 hodin  

Úprava obsahu vzdělávání – IVP  

Úprava hodnocení 

Přizpůsobení organizace a metod výuky 

Speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny jako cizího (druhého) jazyka, slovníky, výukové aplikace)  

Pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a projevy poruch učení a koncentrace 1 hodina speciálně pedagogické péče  

  

Střední škola  

Výuka češtiny jako cizího (druhého) jazyka 3 hodiny za týden, nejvýše však 120 hodin  

Úprava obsahu vzdělávání – IVP  

Úprava hodnocení 

Speciální učebnice a pomůcky (učebnice češtiny jako cizího/druhého jazyka)  

Pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a projevy poruch učení a koncentrace 1 hodina speciálně pedagogické péče  

  

Podpůrná opatření třetího stupně 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb u 3. stupně podpůrných opatření je dán odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, dále neznalostí vyučovacího jazyka (žák je zpravidla na úrovni 0 nebo 1 (orientačně A0/A1 podle SERRJ), dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka. 

Volba metod výuky by měla umožňovat cílené zaměření na podporu dovedností a kompetencí žáka, které umožní překonání bariér v jeho vzdělávání a zapojení do práce ve školní třídě a dále respektují specifika žáků, využívají kooperativní formy výuky, otevřené učení a individualizovaný přístup. Obsah vzdělávání se z hlediska žáků z kategorie jiných životních podmínek a odlišného kulturního prostředí soustředí na posílení výuky českého jazyka jako jazyka druhéhoVe třetím stupni PO lze upravovat výstupy a výsledky vzdělávání pouze pro žáky s LMP. 

  

Opatření v rámci třetího stupně

Mateřská škola 

Výuka češtiny jako druhého jazyka 4x 15 minut za týden, nejvýše 110 hodin 

IVP se zaměřením na rozvoj jazyka 

Pro žáky s neznalostí jazyka a dalšími SVP asistent pedagoga, případně sdílený asistent pro více žáků  

Speciální pomůcky (např. materiály na výuku češtiny jako druhého jazyka, komunikační karty) 

Využití komunikačních karet  

  

Základní škola  

Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka 3 hodiny za týden, nejvýše však 200 hodin 

Úprava obsahu vzdělávání – IVP 

Úprava hodnocení 

Přizpůsobení organizace a metod výuky 

Speciální učebnice a pomůcky (například češtiny jako cizího/druhého jazyka, slovníky, výukové aplikace, komunikační karty) 

Pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a poruchami učení a koncentrace 2 hodiny předmětu speciálně pedagogické péče 

Pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími SVP asistent pedagoga, případně sdílený asistent pro více žáků 

Podpora dalším pedagogickým pracovníkem na 0,5 úvazku (podle metodického materiálu MŠMT) 

Podpora školním psychologem a školním speciálním pedagogem na 0,5 úvazku (podle metodického materiálu MŠMT) 

  

Střední škola 

Výuka češtiny jako druhého jazyka 3 hodiny za týden, nejvýše však 200 hodin 

Úprava obsahu vzdělávání – IVP 

Úprava hodnocení 

Speciální učebnice a pomůcky (například výuka češtiny jako druhého jazyka) 
 

 

Úprava podmínek při přijímacím řízení a následném vzdělávání na SŠ

 • ŠPZ může doporučit uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek, konkrétně na základě zařazení do kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění „O“ (ostatní), a to podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 353/2016, kde jsou uvedeni „uchazeči s jiným rodným jazykem než českým“. 

 • Vydání doporučení ŠPZ k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení není podmíněno předchozím poskytováním PO na ZŠ. Pokud tedy žák doposud neměl doporučení k poskytování PO na základní škole, vyšetří ŠPZ žáka, aby bylo možné mu doporučit odpovídající uzpůsobení přijímacích zkoušek. Pokud to nevyžadují speciální vzdělávací potřeby žáka, ŠPZ ani po vydání doporučení nevřazuje žáka do systému podpůrných opatření a nepíše doporučení ZŠ. 

 • Důležité je uvádět přesné navýšení času při přijímacím řízení (25 %, 50 %, 75 %, 100 %), které by mělo odpovídat stupni PO. Je shodné pro matematiku, český jazyk a školní zkoušku.  

 • K přijímacímu řízení lze doporučit i podporující osobu (u všech částí přijímacího řízení), překladové slovníky (u všech částí přijímacího řízení) a samostatnou místnost. 

 • Na prominutí zkoušky z ČJ mají nárok pouze uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 ŠZ). O prominutí zkoušky z ČJ v tomto případě žák žádá sám (prostřednictvím zákonného zástupce) ředitele střední školy bez doporučení ŠPZ.  

 • Je žádoucí uzpůsobit všechny podmínky vzdělávání na střední škole (podrobné rozpracování tohoto tématu je již nad rámec tohoto textu – bude rozpracováno v samostatném materiálu). 

  

Ukončování středoškolského vzdělávání

 1. Žáci střední školy, kteří konají maturitní zkoušku a kteří se vzdělávali v předchozích 8 letech alespoň 4 roky v zahraničí, mají možnost sami prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce požádat ředitele školy o navýšení času a využívání překladového slovníku u zkoušky z ČJL a MAT, a to podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 1. Žáci střední školy, kteří konají maturitní zkoušku a na které se výše uvedená zákonná podmínka nevztahuje, ale přesto jsou vzděláváni s přiznanými PO, mohou mít doporučenou úpravu konání maturitní zkoušky (podle vyhlášky č. 177/2009 Sb.). 

 1. Pokud byl žák střední školy, který koná závěrečnou zkoušku, vzděláván na SOU s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. nebo 3. stupně, má také nárok na zohlednění této situace u závěrečných zkoušek. Ředitel školy na základě doporučení ŠPZ umožní, aby byla u závěrečných zkoušek žákovi zohledněna poskytovaná podpůrná opatření. Konkrétní opatření k závěrečným zkouškám v souladu s doporučením ŠPZ navrhují učitelé, kteří žáka vzdělávali. Nejčastěji jde v těchto případech o prodloužení času na konání zkoušek, v odůvodněných případech pak o formální úpravu zadání. 

 

Více ke konkrétním doporučením je uvedeno v Metodickém pokynu pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí češtiny (a z odlišného kulturního prostředí) v kapitola 5.1 Příklady podpůrných opatření.  

Dostupné na:  https://cizinci.npi.cz/legislativa/. 

 

Základní legislativní rámec pro vzdělávání dětí, žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem 

Legislativní rámec tvoří: 

 • Mezinárodní úmluvy podle čl. 10 Ústavy ČR (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o uprchlících atd.) 

 • Listina základních práv a svobod – evropská legislativa (nařízení a směrnice) 

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 


 

Konkrétní práva a povinnosti týkající se pobytu cizinců nalezneme v těchto zákonech: 

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 

 • Zákon č. 221/2003 Sb, o dočasné ochraně cizinců 

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 

 

Zpracovala Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ a nadaných NPI ČR a Mgr. Halka Smolová Závorová, metodička vzdělávání (DVPP) pro oblast dětí / žáků cizinců

 

Zdroj článku naleznete ZDE


Vytvořeno: 24. 3. 2022
Poslední aktualizace: 24. 3. 2022 14:32
Autor: