Obsah

Memorandum o partnerství

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim realizují aktivní místní partneři, kteří působí v oblasti předškolního, základního a mimoškolního vzdělávání dětí do 15 let. Do zpracování MAP zapojujeme širokou odbornou veřejnost, spolupracujeme se zřizovateli škol, zástupci vedení škol, kvalitními a zkušenými pedagogy, zástupci rodičů, organizátory a vedoucími kroužků neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnavateli, zástupci sociálních služeb.

Reprezentativnost partnerství staví na profesionalitě, zkušenostech a morálním kreditu zapojených členů (zkušení pedagogové a specialisté ve výchově, starostové apod.)  Mimo místní média především nově vytvořený  web MAP ORP CHRUDIM zajišťuje dostupnost potřebných informací a nezbytnou motivaci k rozvoji trvalého zájmu o diskusi nad  otázkami v oblasti vzdělávání v regionu ORP Chrudim.

Partnerství je trvale rozšiřováno o nové partnery, kteří projeví zájem o zapojení. Jedná se např.  o zástupce spolků pracujících s dětmi, kteří nejsou klasickými organizacemi mimoškolního vzdělávání, přesto se podílejí na rozvoji dětí a žáků do 15 let, další rodiče či přátele školy z řad fyzických osob, zástupce všech místních knihoven, zástupce žákovských parlamentů, vzniknou-li, zástupce podniků a případně další relevantní aktéry, s nimiž bude místní partnerství spolupracovat na přípravě a realizaci aktivit naplňujících stanovené cíle či plánování dalších kroků v budoucích letech. Důraz je kladen i na přípravu společných projektů, jejichž realizace jediným subjektem by nebyla efektivní či byla nemožná. Všichni partneři mají stejná práva a jsou zapojeni do tvorby MAP dle jejich zaměření a zájmu o tu kterou oblast.

Tyto myšlenky zahrnuje a uvádí do praxe Memorandum o partnerství a spolupráci, které na svém 3.setkání schválil Řídicí výbor MAP (15.3.2017) a které můžete průběžně podepisovat viz níže:

Memorandum o partnerství ze dne 20. dubna 2017

Formulář k přistoupení člena k Memorandu o partnerství

 

Forma zapojení do MAP