Obsah

Potřebné

Studie proveditelnosti v případě excelentních a nadstandardních prostor

Nadstandardním a excelentním vzdělávacím prostorem se rozumí takové zařízení, které není na školách v kraji běžně dostupné. Zpravidla se jedná o prostory se speciálním a finančně náročným zařízením a technologiemi. Prostory jsou charakterizované jasným přínosem pro vzdělávání a je zřejmá jejich udržitelnost po ukončení financování z evropských strukturálních a investičních fondů. Nadstandardní a excelentní prostory musí být přístupné pro více škol nebo širší veřejnosti (NNO, děti, mládež, rodiče), a to minimálně v rozsahu 20 % provozní kapacity prostor

Návrh musí mít před předložením Pracovní skupině KAP zpracovanou zjednodušenou studii proveditelnosti v rozsahu minimálně: o  vymezení investiční priority, o zdůvodnění priority, její přínos pro vzdělávání, o analýza „trhu“ – dostupnost relevantní infrastruktury v kraji, poptávka ze strany škol a dalších subjektů, o finanční rozvaha – náklady v investiční a provozní fázi, zajištění financování v době provozu, o provozní model – kapacita infrastruktury, způsob naplnění a využití kapacity, zajištění dostupnosti pro další subjekty (alespoň 20 % provozní kapacity), o odborné zajištění – prokázání odbornosti ve vztahu k infrastruktuře,  o související aktivity a synergie.  Studie proveditelnosti musí prokázat: o přínos pro vzdělávání, o nedostatečnost obdobné infrastruktury v daném území, o zájem škol a dalších institucí, včetně prokázání efektivní využitelnosti, o udržitelnost (finanční, personální a technickou) investice, a to i po ukončení financování z ESIF.