Obsah

O projektu – cíle, výstupy, harmonogram

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 –  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu: Město Luže

Termín realizace: 1. 3. 2016 – 31. 08. 2017

Celkové výdaje projektu: 2 611 910,00 Kč

Celková dotace projektu: 2.611.910,00 Kč

Popis projektu: 

Místní akční plán v ORP Chrudim stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Chrudim na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Výsledkem realizace MAP v území ORP Chrudim je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, vyhledání místních lídrů ve vzdělávání a soubor konkrétních řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Projekt tedy řeší způsob nastavení komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území ORP Chrudim a obcí Řepníky (školy, školská zařízení, zřizovatelé, NNO, soc. služby, experti, rodiče dětí atd.), která povede k rozvoji motivující kultury zaměřené na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a k trvalému pedagogickému rozvoji celých zapojených škol.

Předmětem projektu je vytvoření oficiálního partnerství aktérů ovlivňujících vzdělávání na území SO ORP Chrudim (, apod.). Spolupráce bude spočívat ve společném informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místních problémů a potřeb. To ve výsledku povede k efektivnějšímu řízení škol a zvýšení kvality výuky na Chrudimsku. Výstupy projektu budou také dlouhodobý strategický dokument a roční akční plán, jež vzniknou komunitním plánováním.

Cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace a spolupráce mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území SO ORP Chrudim. Tato spolupráce povede ke společnému strategickému plánování, které cestou nastavení vzdělávacích priorit, shodou partnerů na aktuálních vzdělávacích cílech, umožní všem relevantním subjektům realizovat konkrétní  aktivity. Součástí projektu je jako výchozí bod též společné informování, vzdělávání a odhalování  místně specifických problémů a potřeb. Očekávaným výsledkem bude efektivnější řízení škol díky výměně zkušeností, zvýšení kvality výuky, vznik společných vzdělávacích projektů, rozvoj nových forem spolupráce např. při zajišťování mimoškolních aktivit a zájmových činností, zvýšení motivace žáků ke studiu, zvýšení zájmu o technické obory, a především nastavení efektivního způsobu objevování a využívání potenciálu žáků, aby dokázali být v dalším životě úspěšní. Nedílnou součástí je zapojení zřizovatelů do rozhodování o rozvoji vzdělávací soustavy. Pravidelná setkání nejen mezi sebou, ale i s řediteli škol a ostatními aktéry včetně rodičů povedou k zavádění dobré praxe po celém území.

Dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy na Chrudimsku bude strategickým dokumentem, který vzniká na základě dodržování principů komunitně řízeného plánování, tedy odráží vůli a potřeby všech aktérů, kteří mohou ovlivnit vzdělávání na území SO ORP Chrudim.

Výstupy projektu: 

Díky realizaci projektu dochází k vytváření funkčního partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území SO ORP Chrudim (školy, zřizovatelé, ostatní školská zařízení, NNO, rodiče dětí, experti, soc. služby apod.). To vede k efektivnějšímu řízení škol, nastavení vzdělávacích programů k praktické výměně zkušeností, které garantují zvýšení kvality výuky, vznik společných vzdělávacích projektů reagujících na potřeby území i nové potřeby společnosti. Vzniklé partnerství umožní též vyhledávání a podporu místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.

Dalším  výstupem projektu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky na území SO ORP Chrudim, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navržena konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách a stanovených cílech. Navržené aktivity budou zahrnovat jak jednoduché aktivity, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé, tak i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů.

 

 

Rok realizace projektu 2016
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Akční plánování      x x  x  x  x x x  x x x
Evaluace     x x x x x x x x x x
Řízení MAP     x x x x x x x x x x
Řízení projektu     x x x x x x x x x x

 

Rok realizace projektu 2017
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Akční plánování x  x  x  x  x  x x          
Evaluace x x x x x x x x        
Řízení MAP x x x x x x x          
Řízení projektu x x x x x x x x