Obsah

Zájmové a neformální vzdělávání

děti

V této sekci postupně naleznete seznam organizací, které se věnují zájmovému a neformálnímu, popř. celoživotnímu vzdělávání v ORP Chrudim.

 

PROČ ?

Máte INVESTIČNÍ ZÁMĚR, plánujete rozšířit, vybavit učebnu pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí atd.? Víte, že potřebujete do své žádosti soulad s akčním plánem vzdělávání MAP(tj. kritérium přijatelnosti)?

 

Pošlete nám svůj záměr a my vás budeme informovat o prioritách ve vzdělávání v území ORP, zapojíme vás do společných aktivit škol, NNO a všech relevantních partnerů v území.

Připravují se " šablony pro zájmové a neformální vzdělávání

Profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

INFO ZDE :http://www.msmt.cz/mladez/profesni-kvalifikace-v-oblasti-neformalniho-a-zajmoveho

Více o spolupráci v MAP:  Z a N vzdělávání

Úkolem místního akčního plánu je zmapování situace v celém ORP Chrudim, proto své komentáře a příspěvky rozhodně neomezujte jen na město a informaci o sběru dat sdílejte, předávejte…. 

Rádi bychom vás také seznámili s velmi potřebným dokumentem

ke stažení: Hodnocení stavu neformálního vzdělání města Chrudim

 

přestože se nejedná o finální verzi, neboť se tak nabízí prostor pro konstruktivní  spolupráci. Velmi uvítáme, pokud nám budete posílat tipy, kontakty apod. na neziskové organizace, které se alespoň okrajově této oblasti věnují (finanční gramotnost apod.)…..

Zajímají nás též vaše komentáře k uvedenému dokumentu, např. v souvislosti  s ekonomickým aspektem neformálního vzdělávání,  a s vyhodnocením skutečnosti, že se nejedná o hlavní rozměr činnosti těchto organizací a mnoho dalšího.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci, tým MAP

 

V přihlášení kliknete na registrace, zadáte uživatelské jméno(libovolné) a email. Posléze vám na zadaný email přijde link, na který kliknete, budete přesměrováni na stránky s vygenerovaným heslem, to si zkopírujete a uložíte..

Následně se může přihlásit do webu se svým uživatelským jménem a vygenerovaným heslem.

Seznam organizací v ORP Chrudim ke stažení zde:

Příloha č. 1 Rozdělení organizací zájmového a neformálního vzdělávání

Rozdělení organizací zájmového a neformálního vzdělávání

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání, zatímco formální vzdělávání vede k dosažení určitého stupně vzdělání doloženého certifikátem, např. vysvědčením, diplomem.

Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů, založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné.

Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další.

Neformální vzdělávání se realizuje formou kurzů, seminářů, školení apod. Zahrnuje např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, kurzy autoškol a jiné, ale rovněž krátkodobá školení a přednášky.

 

Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání poskytují školy, mimoškolní vzdělávací instituce a různé instituce neformálního vzdělávání (knihovny, muzea, galerie, aj.). Podle obsahu se zájmové vzdělávání soustřeďuje na různé typy: kulturní a estetická výchova, pohybová a sportovní výchova, zdravotní výchova, environmentální výchova, vědecko-technické vzdělávání, jazykové vzdělávání, náboženská a duchovní výchova.

Směřuje k účelnému naplnění volného času a umožňuje lidem získat vědomosti a dovednosti mimo školní vzdělávání.

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje také ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družináchškolních klubech. Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi. Toto vzdělávání je právně ukotveno v zákoně č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je zde definováno v § 111 jako vzdělávání poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy.

Zájmové vzdělávání stejně jako neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu celoživotního učení.

Zprávy

Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II. celý text

ostatní | 12. 8. 2017 | Autor:
Co je to PALETA? 1www.paleta.cz

Co je to PALETA?

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje. celý text

ostatní | 12. 8. 2017 | Autor: