Obsah

Co jsou to pilotní aktivity?

jedná se o vzdělávací aktivity z území, které se vážou na povinná opatření v projektu MAP. 

v každé oblasti bude objeven jeden místní školitel - lídr tedy školitel na oblast inkluze, školitel na čtenářskou matematickou gramotnost a školitel na opatření proti školnímu neúspěchu z řad pracovníků vzdělávacích zařízení v ORP Chrudim. 

Jedná se vždy o odborníka, který se již aktivně problematikou zabývá a má zájem orietovat příslušným směrem i ostatní kolegy formou odborného vedení, konzultací a sdílení dobré praxe. Identifikace a podpora těchto lídrů v území zajistí rostoucí kvalitu vzdělávání. 

Inkluze v praxi

Úspěch konkrétního dítěte nebo žáka může být dosažen tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí také na tom, co učitelé/lídři dělají nebo naopak nedělají. Ukazuje se, že teprve konfrontace s někým, kdo ke stejnému problému přistupuje výrazně odlišně, může vyvolat impuls pro změnu. Kvalitní předškolní i základní vzdělávání je odrazovým můstkem pro další osobní rozvoj jednotlivce, proto se MAP zabývá aktivitami, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí všech dětí, tedy k rozvoji schopností a dovedností, které dětem umožní být v životě úspěšné. 

Čtenářská a matematická gramotnost

Úspěch konkrétního dítěte nebo žáka je výrazně podpořen pokud je dostatečně rozvíjena čtenářská a matematická gramotnost napříč vzdělávacími oblastmi a obory. Pojmem gramotnost je myšlena situace, kdy žák umí získané informace uplatnit v praxi a pedagog dokáže posoudit míru tohoto uplatnění. K tomu je nezbytná spolupráce vzdělávacích zařízení, rodičů a ostatních partnerů. Především partnerství mezi rodinou a školou významně přispívá k přirozenému vzdělávání obou zapojených skupin. Mezi nové metody rozvoje gramotnosti patří například: splývavé čtení, matematika prof. Hejného (vyučování orientované na tvorbu schémat), rodič v roli externího experta nebo Khanova akademie - využítí digitálních technologií ve výuce. 

Opatření proti školnímu neúspěchu

Smyslem vzdělávání dítěte nebo žáka je trvalý rozvoj jeho poteciálu. K tomu je nezbytná nejen odborná podpora, ale i pozitivní postoje dítěte, žáka i jeho nejbližšího okolí ke vzdělávání a zároveň dobré klima ve třídách a školách. Kultura učení a myšlenky o ní umožnují využít významné rezervy, které české školství má. Především v budování sebedůvěry a vzájemného respektu mezi rodiči a pedagogy, vidíme příležitost k nalezení cesty jak efektivně podporovat každé dítě, každého žáka ve třídě, každou budoucí osobnost. 

20.06.2022

Informace pro rodiče - online kurz bezpečnost v oline světě

Online kurz jak se správně a bezpečně chovat v online světě - od Jirky Krále a Avast Foundation

Detail

09.09.2017

Informace pro rodiče - opatření proti školnímu neúspěchu

úvod a vysvětlení záměru pilotní aktivity

Detail

09.09.2017

Informace pro rodiče - čtenářská a matematická gramotnost

úvod a vysvětlení záměru pilotní aktivity

Detail

09.09.2017

Informace pro rodiče - Inkluze v praxi

úvod a vysvětlení záměru pilotní aktivity

Detail

09.09.2017

Pro pedagogy - metodické materiály

úvod a vysvětlení záměru pilotní aktivity

Detail

09.09.2017

Plán vzdělávacích aktivit

pokračování pilotních aktivit Inkluze v praxi, Čtenářská a matematická gramotnost a Opratření proti školnímu neúspěchu. Přesné termíny budou vždy včas zveřejněny v kalendáři.

Detail

11.05.2017

Workshop "Příčiny školní neúspěšnosti žáků"

Dne 25. dubna 2017 proběhl v Chrudimi pod vedením PaedDr. Bc. Jiřího Knolla, ředitele pedagogicko-psychologické poradny Pardubice, workshop na téma "Příčiny školní neúspěšnosti žáků".

Detail

09.05.2017

Pilotní aktivita Nepochopitelná geologie aneb Učíme se číst v kamenech

3. května proběhla autobusová exkurze na téma Nepochopitelná geologie aneb Učíme se číst v kamenech.

Detail

20.04.2017

Vzdělávací pilotní aktivita Inkluze v praxi 1

Vzdělávací pilotní aktivita Inkluze v praxi

Vzdělávací pilotní aktivita na téma Inkluze v praxi při Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim.

Detail