Obsah

Pracovní skupiny

PVD

PVD

 

 

 

 

 

Doporučená opatření MAP

Jde o zpracování opatření a naplánování konkrétních aktivit, které budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů. Zájem jednotlivých škol/celého území o podporu těchto témat formou spolupráce se středními školami a dalšími aktéry bude zmapován a informace budou předávány realizačnímu týmu KAP k využití při přípravě projektů typu partnerství a sítě na území krajů. V případě pozdějšího zpracování s ohledem na stav přípravy Krajského akčního plánu budou tyto informace vstupem až pro přípravu druhého KAP.

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
 • Kariérové poradenství v základních školách

 

Průřezová a volitelná opatření MAP

Jde o zapracování průřezových a volitelných témat do udržitelné a dostupné plánované nabídky aktivit školního a mimoškolního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka („Zažít úspěch“).

V těchto plánovaných aktivitách musí být vždy zahrnuto:

 • začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit;
 • zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně dvou let.

 

Obsahem plánovaných aktivit může být:

 • smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků;
 • programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

 

Zaměření aktivit s náměty pro inspiraci:

 • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
 • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 • Investice do rozvoje kapacit základních škol
 • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR