Obsah

14.09.2018

ČŠI: Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ 1

ČŠI: Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

Detail

23.06.2017

Co se děje v KAP?

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE

Detail

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP Pk)

(5.2.2016) 
 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

(OP VVV), prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308
Předpokládané celkové náklady na projekt: 24 665 497,92 Kč

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2016
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 1. 2022

 

KAP je považován za základní "stavební kámen" pro přípravu a realizaci procesu zvyšování kvality vzdělávání v Pardubickém kraji (Pk). Vytvoří systém vzájemné spolupráce klíčových aktérů podílejících se na dalším rozvoji vzdělávání a přispěje k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání Pk. Za podpory KAP dojde ke zlepšení řízení škol, k plánování strategických kroků směřujících ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Pk i jednotlivých škol, zejména na SŠ a VOŠ, a také k rozvoji funkčního partnerství v území.

Cíle projektu KAP

Cílem projektu KAP je rozvoj kvality vzdělávání (primárně zaměřeno na SŠ a VOŠ bez rozdílu zřizovatele) se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol formou plánování strategických kroků. Bude kladen důraz na rozvoj kvality vzdělávací soustavy Pk i jednotlivých škol, zavedení efektivního nástroje pro řízení či cílení intervencí/výzev z OP VVV a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), podporu společného vzdělávání (inkluze), rozvoj polytechnického a odborného vzdělávání, zkvalitnění kariérového poradenství na SŠ a VOŠ Pk.

 

Klíčová témata, jejichž podpora v rámci KAP je mandatorní, jsou:

  • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
  • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání),
  • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů,
  • rozvoj kariérového poradenství,
  • rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání,
  • podpora inkluze (společného vzdělávání),
  • infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Mezi nepovinná témata, jejichž potřebnost bude zjišťována, jsou např.:

  • rozvoj výuky cizích jazyků,
  • ICT kompetence,
  • čtenářská a matematická gramotnost.

Aktivity projektu KAP budou realizovány v souladu se závaznou metodikou Postupy KAP.

Na přípravě, realizaci, monitoringu a evaluaci aktivit KAP v Pk kraji se podílí zejména realizační tým KAP, Pracovní skupina Vzdělávání (PSV) v rámci Regionální stále konference (RSK) a odborný garant KAP, který je zástupcem Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

PSV je sestavena ze zástupců klíčových aktérů na území Pk kraje v oblasti vzdělávání (jedná se o zástupce škol a školských asociací, zaměstnavatelů, kraje, měst a obcí, neziskového sektoru, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NÚV, zástupce ITI, zástupce garanta MAP a další.). Odborný garant zajistí metodickou podporu v průběhu tvorby KAP, představí koncepci způsobů podpory škol při přípravě plánů aktivit a další činnosti, které vyplývají z individuálního projektu systémového (IPs) Metodická podpora krajského akčního plánování.

V úvodní fázi projektu je ustaven realizační tým projektu, jeho administrativní a odborný tým.

 

Členové realizačního týmu se  podílejí na přípravě, realizace a evaluaci KAP, a to ve dvou etapách (1 KAP 2016 -2018, 2. KAP 2019 – 2022).

Mezi výstupy projektu patří analýza stavu v území obsahující regionální úroveň, rámec pro podporu infrastruktury a investic za každého zřizovatele v rámci analýzy potřeb ve školách, prioritizace potřeb v oblasti vzdělávání v kraji a finální je tvorba dokumentů 1. a 2 KAP 
a jejich schválení. V rámci projektových aktivit KAP bude rozvíjena spolupráce s dalšími IPs, které budou navázány na projekt KAP.

Do projektových aktivit bude zapojena široká škála zástupců cílové skupiny: vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci veřejné správy 
a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, pracovníci organizací působících 
ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního 
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu, studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), rodiče dětí a žáků, veřejnost. V rámci projektu budou realizována tematická setkání a workshopy, při kterých bude docházet k předávání zkušeností, názorů a příkladů dobré praxe dle projednávaných témat. Zástupci cílové skupiny budou mít možnost aktivně se zapojit do diskusí týkajících se plánování v oblasti vzdělávání v Pk, příp. ovlivnit směr tohoto vývoje, jehož výsledkem bude podpora intervencí v potřebných aktivitách, zejména na SŠ a VOŠ. Cílem takových setkání bude rozvoj funkčních partnerství v území, která usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území.

 

Kontaktní osoby za projekt KAP

Mgr. Jiří Hlava (stanislav.stastny@pardubickykraj.cz  

Ing. Eva Pospíšilová (eva.pospisilova@pardubickykraj.cz, tel.: 466 026 640)