Obsah

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy 2

Typ: ostatní
Praha, 19. května 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy

 

Praha, 19. května 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.   

Řídicí orgán OP VVV nesmírně těší velký zájem o šablony – již nyní si o ně zažádalo více než 64 % všech mateřských a základních škol. Díky tomuto typu projektů se dostane podpora přímo do škol, navíc mateřské školy si mohly žádat o podporu z ESF vůbec poprvé.

Již v průběhu výzvy je prováděna průběžná evaluace, na kterou bude navazovat i celkové vyhodnocení výzvy po jejím uzavření. Cílem evaluace je zmapování potřeb škol, úskalí, s kterými se školy při podání žádosti a při realizaci samotných projektů potýkaly apod., a to především pro lepší zacílení výzvy následující. Rovněž dojde k přehodnocení vzorce výpočtu maximální možné podpory a dojde k úpravě částek tak, aby mohly také menší školy efektivně rozvinout svůj potenciál.

Zatímco první výzva byla založena pouze na dotazníkovém šetření, další již budou muset být v souladu s místními akčními plány rozvoje vzdělávání (tzv. MAP). Díky užší spolupráci s MAP dojde k lepšímu zacílení šablon a do škol budou směřovat prostředky v souladu s potřebami území. Druhá výzva bude projednávána monitorovacím výborem v říjnu 2017 s plánovaným vyhlášením v prosinci 2017. Termín ukončení předkládání žádostí o podporu bude stanoven tak, aby bylo pro všechny příjemce ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I možné navázat na předchozí projekt.

MŠMT bude informovat školy i realizátory MAP s dostatečným časovým předstihem.

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly


Vytvořeno: 22. 5. 2017
Poslední aktualizace: 5. 1. 2022 12:31
Autor: admin w