Obsah

Šablony

  

výzev na zjednodušené projekty (tzv. šablony) platí, že příjemce může v rámci projektu uskutečňovat jakékoliv neinvestiční výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených aktivit. Konkrétní volbu pomůcek může vybírat každý příjemce podle svých potřeb. ŘO OP VVV z tohoto důvodu nedefinuje konkrétní pomůcky, které je nebo není možné ze strany příjemce dotace pořizovat, aby nedocházelo k omezování příjemců na pouze určité konkrétní vybavení. Tato informace byla komunikována na všech školeních k výzvám, která probíhala ve všech krajích v letech 2016 a 2017, a to jak pro žadatele a příjemce, tak pro síť MAS i NIDV. Dále je informaci o možnosti nákupu pomůcek včetně konkrétních příkladů věnován prostor

v dokumentu Příklady dobré praxe Priklady_dobre_praxe

Ve výzvách v PO3 OP VVV lze pořizovat investiční i neinvestiční majetek, samozřejmě vždy záleží na cílech projektu a nezbytnosti pořízeného majetku k realizaci klíčových aktivit. I nadále bude ve všech výzvách vyhlášených v Prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání umožněn nákup pomůcek a vybavení nezbytných pro realizaci projektu. Způsobilost výdajů je vždy specifikována výzvou a navazující dokumentací, tj. Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část.

ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE -  DOKLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ V ŠABLONÁCH

dokládání výstupů a indikátorů

 

Metodika zadávání veřejných zakázek u zjednodušených projektů

Metodický dopis č 1 

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy 2017

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly

Uživatelské příručky pro práci žadatele/ příjemce v IS KP14+

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/uzivatelske-prirucky-pro-praci-zadatele-prijemce-v-is-kp14

 

Šablony pro školy a společné vzdělávání

Podpora mateřských a základních škol je jednou z oblastí zaměření výzev na tzv. šablony. Pro realizaci projektů v rámci šablon je vyčleněno 4,5 miliardy korun. Více se dozvíte zde: Šablony pro školy a společné vzdělávání

MŠMT k roli mistnich akčních skupin na České škole

Typ: ostatní
 
MŠMT k roli mistnich akčních skupin na České škole
 

Čtenáři nám přeposlali informace rozesílané Místní akční skupinou v souvislosti s výzvou č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I: Považujeme ale za důležité Vám znovu zdůraznit, že samo MŠMT nedoporučuje přenechat zpracování šablon soukromým firmám a to kvůli minulým špatným zkušenostem. Naopak pro pomoc školám se šablonami si MŠMT samo vybralo právě místní akční skupiny (MAS), jímž dotačně přispívá na mzdu člověka, který bude školám se šablonami pomáhat. Místních akčních skupin je v Česku celkem 180 a pokrývají téměř celé venkovské území. Vše je postaveno na neziskové bázi, cílem činnosti MAS je všestranný rozvoj svého regionu, patří mezi neziskové organizace, a proto je vhodným pomocníkem školám. Zeptali jsme se proto MŠMT na roli MAS.