Obsah

1. Zpravodaj projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Typ: ostatní
1. Zpravodaj projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ 1 posíláme vám první Zpravodaj projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030, chceme aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí.

V Partnerství pro vzdělávání 2030+ si stanovujeme tyto zahajovací specifické cíle: 
Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR: 
1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání (“střední článek”).
2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě (“wellbeing” - s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti). 

Více informací o projektu Partnerství 2030+ najdete v Memorandu o Partnerství pro vzdělávání 2030+, které podepsali v červnu 2020 zástupci zakládajících organizací.

Zpravodaje budeme vydávat přibližně 1x za 14 dní a budeme vám v nich přinášet shrnutí dosavadních výstupů projektu, novinky z pracovních skupin Střední článek a Wellbeing i Partnerství 2030+ samotného. Budeme rádi, když tento Zpravodaj budete dále šířit do svých organizací.

Přejeme vám příjemné čtení.

Za Partnerství pro vzdělávání 2030+,
Jakub Novák, manažer projektu

 

MŠMT i Česká školní inspekce jsou konzultačními partnery projektu Partnerství 2030+
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je z rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy konzultačním partnerem projektu Partnerství 2030+. Zástupcem v Pracovní skupině Střední článek je Lukáš Seifert a v Pracovní skupině Wellbeing Ferdinand Hrdlička. 

Nově potvrdila spolupráci na projektu Partnerství 2030+ v roli konzultačního partnera rovněž Česká školní inspekce. V Pracovní skupině Střední článek bude ČŠI zastupovat ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. V pracovní skupině Wellbeing zastupuje ČŠI Dana Pražáková. 

 

Vedle Nadace České spořitelny podpořila Partnerství 2030+ i Nadace RSJ
 

V minulých dnech schválila Nadace RSJ finanční podporu projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Nadace RSJ podpoří zejména analytické práce pro pracovní skupiny Střední článek a Wellbeing. Společně s Nadací České spořitelny, která podporuje celkovou koordinaci projektu a činnost pracovní skupiny Střední článek, se nám tak podařilo získat druhého klíčového partnera pro první rok projektu Partnerství 2030+.

 
Pracovní skupina Wellbeing zahájila svou činnost
 

Ve čtvrtek 15. 10. 2020 zahájila svým prvním setkáním činnost pracovní skupina Wellbeing. Pracovní skupinu vede Lenka Felcmanová. Skupinu dále tvoří zástupci Asociace ředitelů základních škol, Národní sítě Místních akčních skupin, České rady dětí a mládeže, Nadačního fondu Eduzměna, Asociace krajských vzdělávacích zařízení, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Pražského centra primární prevence, Střediska výchovné péče Prahy 12, SKAV, Poradny Vigvam a Učitelské platformy.

Na prvním setkání proběhlo seznámení členů pracovní skupiny, nastavení principů spolupráce a cílů  skupiny a také společné definování obsahu a rozsahu pojmu wellbeing. Hostem na setkání byl Vladimír Srb, hlavní expert pracovní skupiny Střední článek, který seznámil účastníky s tématem středního článku a činností stejnojmenné pracovní skupiny.

 
Čtvrté setkání pracovní skupiny Střední článek
 

V pátek 23. 10. 2020 proběhlo již čtvrté setkání pracovní skupiny Střední článek. V první části setkání skupina reflektovala výstupy z dotazníku, který mapoval míru odborné shody členů na fungování systému pedagogického vedení s důrazem na střední článek. 

Ve druhé části setkání skupina diskutovala roli, zodpovědnosti, pravomoci a pozici středního článku  pro české veřejné ZŠ a MŠ. Příští setkání skupiny se bude konat 1. 12. 2020.

 
Publikace, které by neměly uniknout vaší pozornosti
 

Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, pokud má co nejlépe pomáhat zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a snižovat nerovnosti? Odpovědi vedoucích pracovníků ve vzdělávání na klíčové otázky týkající se středního článku najdete v publikaci, kterou si můžete přečíst zde.
 

Publikaci Vedení ze středu (Leading from the Middle), jejímiž autory jsou Andy Hargreaves a Mel Ainscow si můžete přečíst zde. Publikace je přeložena do češtiny.

 

Jak “vedení ze středu” pomáhá zlepšovat učení dětí?
 

Rozhovor s předním světovým odborníkem a konzultantem na téma středního článku Andym Hargreavesem vznikl v květnu letošního roku. Ptáme se v něm zejména na funkci středního článku vedení škol a na to, jak podpořit zlepšování učení dětí a jejich wellbeing. Rozhovor v anglickém znění s českými titulky můžete zhlédnout zde

 
Setkání se zástupci zřizovatelů MŠ, ZŠ a SŠ
 

12. 11. 2020 proběhlo setkání vedoucího experta Pracovní skupiny Střední článek Vladimíra Srba se zástupci zřizovatelů MŠ, ZŠ a SŠ, konkrétně Svazu místních samospráv ČR, Svazu měst a obcí České Republiky a Jihomoravského kraje. 

Po úvodní části, kde Vladimír Srb účastníkům představil Partnerství 2030+ a dosavadní výstupy Pracovní skupiny Střední článek, zejména modely navrhující místo, zodpovědnosti a pravomoci středního článku v českém vzdělávacím systému, se rozproudila diskuse na téma, jak by podle zúčastněných měl být nastaven vztah mezi zřizovateli MŠ a ZŠ a vedoucími odbornými pracovníky středního článku, kteří budou poskytovat skupinám škol na daném území odborné pedagogické vedení, a jak by měla být nastavena odpovědnost za kvalitu vzdělávání a rovné šance na daném území, aby to mělo co nejlepší dlouhodobý dopad. Všichni zúčastnění budou v diskusi pokračovat na dalších setkáních.


Vytvořeno: 7. 12. 2020
Poslední aktualizace: 7. 12. 2020 22:13
Autor: