Obsah

16.10.2020

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon – verze č. 2 (říjen 2020) 1

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon – verze č. 2 (říjen 2020)

SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV k realizaci Šablon – verze č. 2 (říjen 2020)

Detail

02.10.2020

OPVVV_Termín pro podání ZoR se blíží 1

OPVVV_Termín pro podání ZoR se blíží

OPVVV_Termín pro podání ZoR se blíží

Detail

08.09.2020

MŠMT VYDALO DOPLNĚNÍ MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL 1

MŠMT VYDALO DOPLNĚNÍ MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL

Dva klíčové dokumenty k realizaci šablon ve školním roce 2020-2021. 

Detail

20.05.2020

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová 1

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová

Šablony II Otázky a odpovědi nasbírala Lucie Winklerová

Detail

15.04.2020

projekt SRP, NPI ČR Pardubice, Nový MD koronavirus! 1

projekt SRP, NPI ČR Pardubice, Nový MD koronavirus!

ŘO vydal nový metodický dopis který se vztahuje na všechny výzvy (relevantní tedy jak pro šablony, tak pro MAP). Pokud příjemce potřebuje udělat změnu v projektu, která je ošetřena MD, požádá současně o přistoupení na MD koronavirus.

Detail

Šablony II

Navýšení alokace u výzvy č. 02_18_063 Šablony II

 

Info k šablonám II z MŠMT od p. Karešové: Výzva pro MŠ, ZŠ, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a ZuŠ bude vyhlášena v únoru 2018. Výzvě bude předcházet dotazníkový průzkum (je směřován na podzim 2017 - asi listopad) u všech typů žadatelů – tj. princip výběru povinné šablony bude stejný jako ve stávajících šablonách. Nový dotazník bude opět propojen s indikátorem 5 10 10 Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost. 
Ve výzvě se počítá s personálními šablonami a zvažuje se i snížení úvazků některých personálních šablon tak, aby finančně na tyto šablony dosáhly i menší školy. Zároveň se zvažuje i snížení minimální výše dotace, aby výběr šablon byl dostatečně komfortní pro ty školy, které nechtějí čerpat žádnou personální podporu.

výzev na zjednodušené projekty (tzv. šablony) platí, že příjemce může v rámci projektu uskutečňovat jakékoliv neinvestiční výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených aktivit. Konkrétní volbu pomůcek může vybírat každý příjemce podle svých potřeb. ŘO OP VVV z tohoto důvodu nedefinuje konkrétní pomůcky, které je nebo není možné ze strany příjemce dotace pořizovat, aby nedocházelo k omezování příjemců na pouze určité konkrétní vybavení. Tato informace byla komunikována na všech školeních k výzvám, která probíhala ve všech krajích v letech 2016 a 2017, a to jak pro žadatele a příjemce, tak pro síť MAS i NIDV. Dále je informaci o možnosti nákupu pomůcek včetně konkrétních příkladů věnován prostor

v dokumentu Příklady dobré praxe Priklady_dobre_praxe

Ve výzvách v PO3 OP VVV lze pořizovat investiční i neinvestiční majetek, samozřejmě vždy záleží na cílech projektu a nezbytnosti pořízeného majetku k realizaci klíčových aktivit. I nadále bude ve všech výzvách vyhlášených v Prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání umožněn nákup pomůcek a vybavení nezbytných pro realizaci projektu. Způsobilost výdajů je vždy specifikována výzvou a navazující dokumentací, tj. Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část.

Přehled čerpání šablon k 30. 6. 2017 (zdroj: NS MAS)

Informace ze semináře - Šablony II

Doplnění seminářů Šablony II pro MAS - Doplnění Šablony II

 Uznatelnost výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti

Výklad MŠMT

Video k pravidlům OP VVV pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon)

 

Novinky pro MAS