Obsah

Infrastruktura

Seznam investičních záměrů MŠ, ZŠ a organizací zájmového a neformálního vzdělávání 

ke stažení zde: Seznam investičních záměrů MAP_20160808

 

Investiční priority

Organizace, kterých se investice týká, uzavírají dohody o investicích nebo dokládají souhlas zřizovatele. Cílem dohod je potvrzení potřebnosti a využitelnosti investice v území.  MAP je živý dokument a návrh investiční akce může vzniknout kdykoli v jeho přípravě a po jeho vzniku. Sběr podnětů a vytváření dohod k investičním potřebám může probíhat průběžně.  Řídící výbor projednává, aktualizuje a schvaluje vždy jedenkrát za šest měsíců kapitolu k souladu investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP do roku 2023, a to vždy po konzultaci s partnery (proběhne připomínkové řízení a vypořádání připomínek). Tím se aktualizuje Strategický rámec MAP do roku 2023 a potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic v území. V rámci aktualizace lze pouze přidávat návrh investiční akce v území, která je v souladu se Strategickým rámcem MAP. Schválení zvláštní kapitoly popisující soulad Strategického rámce MAP a schválených návrhů investic Řídícím výborem potvrzuje soulad návrhu investice s MAP. Při podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP přikládá žadatel jako povinnou přílohu žádosti o podporu kopii Strategického rámce MAP do roku 2023, popř. dohodu, nebo souhlas zřizovatele, viz níže.  Požadavek na zařazení investice do MAP může vznést jakákoli škola nebo vzdělávací subjekt  na území MAP, dle zde uvedených pravidel (viz tabulka níže). Možnost začlenit požadavek investice do MAP se netýká pouze 70 % zapojených škol, jejichž zájem o spolupráci se předkládá žadateli  při předkládání projektové žádosti MAP. Při požadavku na zařazení investice školy je základním předpokladem souhlas zřizovatele s daným investičním záměrem školy. Návrh investiční akce do výstavby a vybavení nových excelentních nebo nadstandardních vzdělávacích prostor navíc podléhá souhlasu posouzení pracovní skupinou Vzdělávání zřízenou Regionální stálou konferencí, která má v kompetenci Krajský akční plán (KAP). Pracovní skupina Vzdělávání RSK se k návrhu investiční akce vyjadřuje jako k návrhu z hlediska celokrajského dopadu. Teprve po souhlasu pracovní skupiny RSK se zajišťuje Dohoda o potřebnosti a využitelnosti investice a studie proveditelnosti.

 

Formulář pro vkládání projektů – investice

[super_form id=“2401″]